Elinkeinolupa

Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen luvanvaraiseksi

 

Turvasuojausalan luvanvaraisuuden siirtymäaika päättyy 31.12.2018, jonka jälkeen jokaisella lukitusjärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä ja hälytysjärjestelmiä asentavilla, korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa haettuna poliisihallitukselta. Lähes koko yksityinen turvallisuusala tuli luvanvaraiseksi 1.1.2019, kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista muuttui ja vartioimisliiketoiminta, järjestyksenvalvontatoiminta sekä turvasuojaustoiminta tulivat ko. lain piiriin samoilla vastuilla ja velvoitteilla.

 

Laki koskee ansiotarkoituksessa tehtävää ja (toimeksianto)sopimukseen perustuvaa toimintaa, eli ns. omavalvonta on jatkossakin sallittua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, jos yrityksen turvallisuusosasto tai työntekijä hoitaa kulunvalvonnan tai taloyhtiö sähköisen lukitusjärjestelmän muutokset itse, se on mahdollista. Esimerkiksi kunnan vuokrataloyhtiön oma isännöitsijä saa tehdä lukitusjärjestelmiin muutoksia ilman elinkeinolupaa, tai yrityksen oma huoltomies oman kiinteistön oviympäristön korjauksia. Työt ovat elinkeinoluvan varaisia heti, jos isännöintitoimisto tekee ko. töitä isännöimälleen taloyhtiölle, johon sillä on sopimussuhde tai huoltoyhtiö korjaa asiakasyrityksen tai -taloyhtiön oviympäristöä.

 

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa jatkossa suorittaa ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan omaava yritys ja näitä tehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee olla turvasuojaajakortti. Tilaajan tulisi ennen tilausta tarkistaa, että yrityksellä on turvallisuusalan elinkeinolupa voimassa. Asiakkaan olisi aina hyvä pyytää asentajalta turvasuojaajakorttia nähtäväksi, sillä se kertoo myös lainmukaisesta toiminnasta. Tarkistuksen voi tehdä poliisin nettisivuilta, jossa näkyy kaikki elinkeinoluvan haltijat tai Turvaurakoitsijaliiton nettisivuilta, joilla on ajantasainen lista liiton jäsenyritysten elinkeinoluvista. Yrityksen, jolla ei ole turvallisuusalan elinkeinolupaa, tulee lopettaa toimintansa siihen asti, kunnes elinkeinolupa on myönnetty.

 

Jatkossa myös turvaurakointia harjoittavissa, vähintään viisi henkeä työllistävissä yrityksissä on joko lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon tai turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut vastaava hoitaja, jonka tehtävänä on valvoa, että yritys toimii lain edellyttämällä tavalla ja että kaikilla hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä on voimassa oleva turvasuojaajakortti. Turvaurakoitsijaliiton kaikilla jäsenyrityksillä ja lähes kaikilla niiden toimipisteillä on vähintään yksi koulutettu vastaava hoitaja.

 

Mitkä työt vaativat turvallisuusalan elinkeinoluvan?

Lukon korjaukseen, huoltoon, sarjoitukseen ja asennukseen liittyvät työt ovat kaikki luvanvaraisia. Näitä ovat mm. lukoston sarjatietojen käsittely turvaurakointiliikkeen ja lukkovalmistajan välillä, lukkojen avausten suunnittelu ja käsittely tietojärjestelmissä tai manuaalisesti ja esimerkiksi haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin. Näihin kuuluvat olennaisesti myös lukkorungon, avainpesän, painikkeen, vääntönupin tms. lukkokomponentin vaihto sekä työt, joissa avainpesän joutuu avaamaan.

 

Sähköisiin lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmiin liittyvät pääkäyttäjätyöt ovat pitkälti luvanvaraisia ja käsittävät esimerkiksi lukon tai lukijan ohjelmointityön etänä, oven aukiohjauksen, lukijan liittämisen kulkualueeseen ja kaikki kulkualueitten muutostyöt järjestelmissä.

 

Myös kulunvalvontaan ja -seurantaan liittyvät tehtävät ovat jatkossa luvanvaraisia. Näihin kuuluvat mm. kiinteistöjen koodilukon koodien vaihdot kulunvalvontajärjestelmän muuttamistöinä ja lukitusjärjestelmän muuttamistöinä kerrostalon porrasovien aikaohjauksen vaihdot. Näihin luvanvaraisiin tehtäviin luonnollisesti kuuluvat kulunvalvontajärjestelmien ja niiden lukijoiden, ovipäätteiden ja rasioiden, sekä rikosilmoitinlaitteisiin liittyvien komponenttien asennukset, muutokset ja korjaukset.

 

Mitkä turvasuojausalan tehtävät eivät vaadi elinkeinolupaa?

Laissa jätettiin osa turvasuojausalan tehtävistä pois ja näihin kuuluvat mm. kameravalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien komponenttien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen sekä muiden järjestelmien kaapelointityöt. Myöskään avainluovutukset ja -palautukset eivät ole luvanvaraista toimintaa, jos kulkuoikeuksia ei muuteta.


Huoltoyhtiöt ja isännöintiyritykset saavat avaimen luovutusta ja vastaanottoa ilman kulkuoikeuksien muutosta jatkossakin hoitaa ilman elinkeinolupaa. Mikäli mukaan otetaan sähköisen lukitusjärjestelmän hallinnointi, jossa lisätään tai poistetaan kulkuoikeuksia tai avaimia, yritys tarvitsee elinkeinoluvan.

 

Yksittäisistä tyypillisistä huoltoyhtiölle kuuluvista tehtävistä ovensulkijan vaihto ei lupaa edellytä.

 

Elinkeinolupaa ei tarvita kun:

    • yrityksen oma turvallisuusosasto tai työntekijä hoitaa kulunvalvonnan tai lukituksen muutokset itse. (Luvanvarainen, jos työ suoritetaan ulkopuolisen toimesta sopimussuhteessa)
    • tunniste, avain, kulkukortti tms. aktivoidaan/passivoidaan ilman kulkuoikeuden muutoksia
    • annetaan teknistä apua asiakkaalle esim. kv-tallenteiden hakemiseksi
    • asennetaan, kaapeloidaan, korjataan tai muutetaan kameravalvontaa
    • luovutetaan tai palautetaan avaimia ja kirjataan nämä järjestelmään

 

Mitkä tehtävät vaativat sitten rajoitetun vartioimisliikeluvan?

Mikäli yrityksessä tai taloyhtiössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä tai kameravalvontajärjestelmä, niiden lokitietojen tai tallenteiden katsomiseen tarvitaan vartioimisliikelupa, sillä laki yksityisistä turvallisuuspalveluista luokittelee ne rikoksenpaljastamistehtäviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos on syytä epäillä rikosta ja asiakas pyytää turvaurakointiliikettä hakemaan järjestelmästä lokitiedot tai kameratallenteista tietyt tapahtumat, yrityksellä tulee olla rajoitettu vartioimisliikelupa ja tiedon voi hakea henkilö, jolla on voimassa oleva vartijakortti. Näitä tietoja saa hakea ilman elinkeinolupaa, kun pyynnön tekee päällystöön kuuluva poliisimies tai mikäli asiakkaalle annetaan vain teknistä apua.

 

Ajan Lukko Oy elinkeinolupanumero TU/2018/1993

 

Lisätietoja turvallisuusalan elinkeinoluvasta: https://www.poliisi.fi/yksityinen_turvallisuusala/turvallisuusalan_elinkeinotoiminnan_lupa-asiat

https://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yleista https://www.verkkouutiset.fi/kiinteistoliitto-taloyhtion-lukitukset-vain-luvan-saaneilta-yrityksilta/

https://www.isannointiliitto.fi/artikkeli/avainten-ja-kulkulupien-teko-on-nyt-luvanvaraista/

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151085

PÄIVYSTYS 24/7

03 2541 600

 

Pirkanmaan alueen lukkoseppäpäivystys 24/7

 

Lue lisää ›

 

 
Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä