Henkilötietojen käsittely: Henkilöstön tietosuojaselosteet

HENKILÖSTÖN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TIETOSUOJASELOSTE

 

 

Rekisterinpitäjä

Ajan Lukko Oy (jatkossa Yhtiö)

Tammelan puistokatu 29
33500 Tampere

03 2541 600

www.ajanlukko.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa sekä tietosuojavastaava

Mia Toivonen

mia.toivonen@ajanlukko.fi

Ajan Lukko Oy

Tammelan puistokatu 29
33500 Tampere

03 2541 600

www.ajanlukko.fi

 

Rekisterin nimi

Rekisteriseloste avainhallinta- ja aukaisumodeemirekisterille

 

Rekisterin julkisuus

Avainhallinta- ja aukaisumodeemirekisterin sisältö ei ole julkista.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään päivittäin liiketoiminnallisista syistä.

 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään seuraavia tietotyyppejä;

Henkilön nimi ja yritys

Henkilön osoite

Henkilön puhelinnumero

Henkilön sähköpostiosoite

Tieto hallussa olevista kulkutunnisteista
Tieto kulkutunnisteiden kulkuoikeuksista

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Avainhallinta- ja aukaisumodeemirekisterin tietoja kerätään asiakkailta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa viranomaisille

 

Tietojen säilytys ja siirto kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kolmanteen maahan eikä kansainvälisille järjestöille

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietotyyppejä. Tallenteet on suojattu salaamalla ja säilytys tapahtuu ulkoisella palvelimella.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tiedostotallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: mia.toivonen@ajanlukko.fi. Tiedot luovutetaan henkilöllisyystodistusta vastaan.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Korjaus- ja poistamispyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: mia.toivonen@ajanlukko.fi. Tiedot luovutetaan henkilöllisyystodistusta vastaan.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Yrityksellä ei ole automaattista päätöksenteko- tai profilointijärjestelmää. Rajoittamispyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: mia.toivonen@ajanlukko.fi. Tiedot luovutetaan henkilöllisyystodistusta vastaan.

 

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tietoja säilytetään yrityksen oman lainopillisen suojan, sekä alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa voidaan määritellä tietojen säilytyksen aika erikseen, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

 

Tiedostotallenteisiin pääsyä rajoitetaan, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse virkaan tai työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta järjestelmään.

 

Yhtiö poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Yhtiötä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Yhtiötä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

Tietojen poistamispyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: mia.toivonen@ajanlukko.fi

 

 

 

 

 

 

PÄIVYSTYS 24/7

03 2541 600

 

Pirkanmaan alueen lukkoseppäpäivystys 24/7

 

Lue lisää ›

 

 
Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä